Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Tlačivá na stiahnutie

 

Názov tlačiva Dokument
Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe  a k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Tlačivo
Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) - ČOV Tlačivo
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Tlačivo
Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  Tlačivo
Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok Tlačivo

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie

Tlačivo
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Tlačivo
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tlačivo
Správa o zúčtovaní poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Tlačivo
Žiadosť o vyjadranie k dodatočnému povoleniu stavby Tlačivo
Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru Tlačivo
Ohlásenie drobnej stavby Tlačivo
Nariadenie odstránenia stavby Tlačivo
Ohlásenie stavebných úprav Tlačivo
Ohlásenie udržiavacích prác Tlačivo
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Tlačivo
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Tlačivo
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické osoby) Tlačivo
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - stavby na podnikanie (právnické osoby) Tlačivo
Ohlásenie jednoduchej stavby Tlačivo
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Tlačivo
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Tlačivo
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tlačivo
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Tlačivo
Ohlásenie drobnej reklamnej stavby Tlačivo
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzické osoby) Tlačivo
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (právnické osoby) Tlačivo
Žiadosť o povolenie terénnych úprav Tlačivo
Žiadosť o uloženie opratrenia na susednom pozemku Tlačivo
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Tlačivo
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Tlačivo
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

Tlačivo

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody Tlačivo

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné/ stavebné konanie.

Tlačivo
Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie  Tlačivo

Prehlásenie

Tlačivo

Prihlásenie detí do MŠ 2020/2021 Tlačivo

Vzdanie sa odvolania

Tlačivo

   
   
Sociálne  

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

Tlačivo

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivo 

   
Dane  
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Tlačivo
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Tlačivo
Prihlásenie psa do evidencie Tlačivo
   
   

 

 

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou