Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Daň z nehnuteľnosti

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 
Obec Dolný Lopašov vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2014 o miestnych daniach.
 
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
 
Povinnosť podať daňové priznanie
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena /predali nehnuteľnosť, nastali zmeny vo výmere, vo využíaní, nadobudlo právoplatnosť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutiei/oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách.
 
Ak daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie resp. zníženie dane z nehnuteľností v zmysle  VZN č.31/2014, je povinný si ju uplatniť v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 
Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Pri bezpodielovom vlastníctve manželov priznanie podá jeden z manželov.
 
S priznaním je potrebné doložiť rozhodnutie z katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, osvedčenie o dedičstve, iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.
 
Termín platenia dane
 
Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane rozhodnutím a zašle ho daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie  do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť buď šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na obecnom úrade.
 
Tlačivá na stiahnutie
 
 
Kontakt:
Daniela Branišová
Tel. č.: 033/7794 102
Email: branisova@dolnylopasov.sk

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou