Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Termíny zberu odpadov

Otváracia doba zberného miesta:

Celoročne každú sobotu (okrem štátneho sviatku) v čase od 9:00 do 12:00.

V mesiacoch apríl až október aj v stredu v čase od 16:00 do 18:00.

 

Aplikácia pre Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.kuliha.garbage&hl=sk&gl=US

Aplikácia pre iOS bude čoskoro dostupná..

 

Termíny a spôsob zberu triedeného odpadu

Všetky triedené zložky  - plasty, papier, VKM, kovy a sklo je možné do 31. marca 2023 odovzdať na zbernom dvore každú sobotu v čase od 9:00 do 12:00.
Zber plastov sa vykonáva vo vreciach spred každej domácnosti.

Termíny zberu plastov na I. štvrťrok 2023 sú 17. február a 31. marec.

Od 1. Apríla zmena nakladania s triedenými zložkami!

Od 1. apríla je naplnánovaný spoločný zber triedených zložiek - plastov, VKM a kovov do plastových vriec spred každej domácnosti. Takisto zber papiera sa bude vykonávať spred každej domácnosti do plastových vriec.

papier

sklo

plasty kovy tetrapaky

Termín začiatku zberu BRO je 29. marec a následne každú stredu v nepárnom týždni až do konca Novembra.

Na zberný dvor je naďalej možné priniesť drobný stavebný odpad za poplatok v zmysle VZN, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, akumulátory a batérie, odpady jedlých olejov a tukov, očistený objemný odpad, staré farby, textil, šatstvo a drevo (rozobraté skrine, OSB dosky, korene stromov, staré plávajúce podlahy, dosky atď.).

Všetci ktorí nemajú možnosť triedené zložky odpadu zaviezť na zberný dvor, napr. z dôvodu zlého zdravotného stavu, prosím kontaktujte starostu obce pre zabezpečenie odvozu na tel. čísle 0905 467 921 alebo osobne na OcÚ.


Spoločnosti zaoberajúce sa vývozom obsahu domových žúmp:

________________________________________________

Obecný podnik služieb Chtelnica:

Peter Prvý, konateľ, Tel: 0905 516428, Mail: podnik.sluzieb@gmail.com
________________________________________________

Marián Kunic - MK Autodoprava:

  • Marián Kunic, konateľ, Tel: 0905 559 544

________________________________________________

TAVOS a.s. :

„Objednávam si vytiahnutie žumpy na adrese: Meno, Priezvisko, ulica, Obec, telefóny kontakt, Uviesť vzdialenosť šachty od prístupovej cesty pre nákladné vozidlo“
 
Cena za jeden vývoz do 10m3 je 70 € s DPH.

________________________________________________