Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Daň za psa

DAŇ ZA PSA

Obec Dolný Lopašov vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2014 o miestnych daniach.

  • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území našej obce.

  • Predmetom dane za psa nie je
    a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
    b) pes umiestnený v útulku zvierat,
    c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území našej obce).

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:

  • pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
  • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Tlačivá
 
Kontakt:
Daniela Branišová
Tel. č.: 033/7794 102
Email: branisova@dolnylopasov.sk

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou