Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Obecná knižnica

Bola zriadená v päťdesiatych rokoch minulého storočia tak, ako väčšina knižníc v okolitých obciach. Sídlila v priestoroch bývalej starej materskej školy a po dokončení stavby kultúrneho domu bola presťahovaná do jeho priestorov, kde ju nájdete aj dnes. Nachádza sa na druhom poschodí kultúrneho domu. V roku 2002 boli jej priestory v rámci rekonštrukcie rozšírené, pribudli police aj študijný priestor.

Knižnica je zriadená ako organizačná zložka obecného úradu. Jej poslaním a predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond včítane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Knižničný fond je sprístupňovaný voľným výberom. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou ľudských práv a slobôd.

Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce, v ktorom sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. Z rozpočtu, ktorý poskytuje obecný úrad, sa v priebehu kalendárneho roka priebežne dopĺňa knižničný fond. Okrem toho je zabezpečený pravidelný prísun periodík v siedmich tituloch. Aktuálne sú to tieto: Slovenka, Trnavské noviny SME, Záhradkár, Týždeň, Pekné bývanie, Nový čas pre ženy, Kamarát. Časopisy sú v ponuke pre čitateľov pre prezenčné aj absenčné výpožičky. V knižnici je zriadená internetová sieť, cez ktorú čitatelia môžu komunikovať s knihovníčkou, čo aj v nemalej miere využívajú. Dokumenty knižnice sú spracovávané písomnou formou, zatiaľ sa digitálna nevyužíva.

Čo sa týka skladby knižničného fondu, je prispôsobovaná potrebám čitateľov, ich vekovému a záujmovému rozsahu. Jeho regulácia sa uskutočňuje podľa metodických odporučení Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave tak, aby na jedného občana pripadli v knižnici tri aktuálne, podľa možnosti nové a pútavé tituly. Fond knižnice tvorí literatúra pre dospelých (beletria), náučná literatúra pre dospelých (záhradkárska, kuchárska, športová, prírodovedná, pre domácich majstrov a pod.), literatúra pre detského čitateľa (príbehy, rozprávky), náučná literatúra pre deti (encyklopédie, ilustrované jazykové slovníky).

Obecná knižnica v Dolnom Lopašove už historicky nevyberá členské poplatky, účtuje len poplatky za upomienky, a to podľa schváleného Knižničného a výpožičného poriadku. Výpožičná doba je jeden mesiac a možno ju na požiadanie predĺžiť trikrát. Po stanovenej lehote je knižnica povinná čitateľa požiadať/napomenúť o vrátenie kníh. Za 1. upomienku vyberá knižnica poplatok 1 euro a za ďalšiu 2 eurá.

Výpožičná doba je:

pondelok   od  15,00  do  18,00  hod.

Knihovníčka: 

Mgr. Ivana Ilenčíková

1
2

3