Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Prihlásenie trvalého pobytu

ZÁKLADNÉ INFO

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
 
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.
 
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
 
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.
 
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
 
V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.
 
Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii, Športová 10, Trnava.
 
TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA
 
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
 
POTREBNÉ DOKLADY PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU
 
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
 1. Platný občianský preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 2. Ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom.
 3. Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny.
 4. Originál výpis z listu vlastníctva, vydaný správou katastra Piešťany, podľa osobitného predpisu, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností.
 5. Ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášnoho listu, rozsudkok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou.
 6. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov v znení:

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Údaje o všetkých vlastníkoch nehnuteľnosti.
Ak dáva súhlas fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a adresu trvalého pobytu.
Ak dáva súhlas právnická osoba, uvedie jej názov, identifikačné číslo a sídlo.

Súhlasím s príhlásením občana - meno, priezvisko, rodné číslo - na trvalý/prechodný pobyt na adresu - ulica, súpisné číslo.

Dátum, podpis.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • Ide o prihlásenie vlastníka alebo spluvlastníka.
 • Ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného úžívania nehnuteľnosti.
 • Ide o prihlásenie manžela/ky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.
 • Vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístu na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 
PRIHLASOVANIE TRVALÉHO POBYTU INÝCH OSÔB
 
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomecnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom.
 
ZMENU TRVALÉHO POBYTU, NIE JE MOŽNÉ ZAEVIDOVAŤ, AK:
 • Občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý.
 • Doba platnosti občianskeho preukazu je skončená.
 • Ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene.
 • Občiansky preukaz je veľmi poškodený.

 

Vybavanie na počkanie.

SPRÁVNE POPLATKY
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €/osoba
Oznámenie o pobyte - 5,00€/osoba
 
Kontakt:
Daniela Branišová
Tel. č.: 033/7794 102
Email: branisova@dolnylopasov.sk

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou