Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Zrušenie trvalého pobytu

OHLASOVŇA ZÁZNAM O TRVALOM POBYTE ZRUŠÍ

a/ na základe oznámenia podľa §10 písm.d),
 
b/ ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 
c/ na základe ohlásenia podľa §6 ods. 1 a 3,
 
d/ ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného,falošného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 
e/ na návrh občana oprávnenéo užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 
f/ na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu,ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti užívacie právo,
 
g/ak budova zanikla.
 
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm.d) až g),

je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

OBČAN JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ,

a/ právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 
b/ dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné
rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 
c/ rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
 
d/ dohodu o zrušení alebo obedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu
o zrušení alebo obmedzení užívaieho práva, ak bolo vydané,
 
e/ originál výpis z listu vlastníctva, ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania.
 
Kontakt:
Daniela Branišová
Tel. č.: 033/7794 102
Email: branisova@dolnylopasov.sk

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou