Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

Číslo VZN Predmet VZN Platnosť Dátum účinnosti
31 VZN o miestnych daniach platné 01. 01. 2015
30 VZN o poplatku za komunálny odpad platné 01. 01. 2015
29 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov platné 30. 08. 2014
28 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení platné 01. 09. 2014
27

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

platné 10. 08. 2013
26 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov platné 20.09.2013
25 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013 platné 31.05.2013
24 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu neplatné 20.11.2010
23 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov neplatné 20.11.2010
22 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami platné 18.06.2010
21 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami neplatné 18.06.2010
20 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov platné 27.04.2010
19 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu neplatné 01.01.2009
18 VZN o dani za jadrové zariadenie platné 01. 01. 2010

17
 
Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady neplatné 01. 01. 2013
Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady neplatné 01. 01. 2011
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné 01. 01. 2010
16 VZN o čistote obce a verejnom poriadku platné 08. 12. 2009
15 VZN o úhradách za sociálne služby obce platné 11. 08. 2009
14 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky platné 15. 02. 2009
13 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení neplatné 01. 03. 2009
12 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné 01. 01. 2009
11 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení neplatné 01.09.2008
10 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov platné 28. 05. 2008
9 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu neplatné 10. 08. 2007
8 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov neplatné 22.12.2003
7 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov platné 11.09.2006
6 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov platné 21.07.2006
5 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov platné 23. 03. 2007
4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov neplatné 01.01.2006
Dodatok č. 1 k VZN č.4 neplatné 14.12.2007
3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov neplatné 01.01.2005
2 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu platné 19.05.2004
1 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici platné 15.03.2004

Kontakt

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou