Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Triedený zber od 1.1.2023

Triedený zber od 1.1.2023

Vzhľadom na zmeny v zákonoch § 105 ods. 3 písm. a)d)o)q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:

V §14   Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov odsek 1 znie:

„(1)     Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre

  • papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky

a)    v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,

b)    v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu,

  • sklo

a)    v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu zmesového odpadu,

b)    v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.

 

Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

V zmysle vyššie uvedeného spoločnosť Marius Pedersen a.s., zavádza od 1.1.2023 nasledovné zmeny v systéme zberu triedených zložiek komunálnych odpadov:

  • Zber papiera

a)    v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber bude realizovaný z 240l nádob aktuálne umiestnených v obciach alebo zo 120 l plastových vriec, ktoré obciam dodáme na Obecný úrad na tento účel v decembri 2022. Obec následne zabezpečí distribúciu vriec do domácností v IBV k 1.zberu v roku 2023, následne bude vrecia dodávať naša spoločnosť pri vývoze výmenou plné vrece za prázdne. Postupne plánujeme zabezpečiť 240 l nádoby do každej domácnosti

b)    v komplexnej bytovej výstavbe, kde je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu - zber bude prebiehať z 1100 l kontajnerov modrej farby aktuálne umiestnených v obciach

 

  • Zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) – spoločný trojzber

a)    v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber bude zabezpečený z 240 l nádob aktuálne umiestnených v obciach na zber plastov alebo zo 120 l plastových vriec (ktoré aktuálne slúžia na samostatný zber plastov). Na zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky zavádzame tzv. spoločný trojzber, pri ktorom budú obyvatelia nádobu/vrece využívať na spoločný zber všetkých troch komodít. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) týmto zanikne.

b)    v komplexnej bytovej výstavbe je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu – zavádzame spoločný trojzber pre plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky z 1100 l kontajnerov, ktoré doteraz slúžili na samostatný zber plastov, obaly z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Kontajnery budú priebežne prelepované príslušnou nálepkou. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) týmto zanikne.

 

-        Zber skla – zber bude realizovaný systémom ako doteraz, t.j. zo stanovísk 1100 l kontajnerov zelenej farby alebo plechových kontajnerov označených nálepkou „sklo“

 

List Marius Pedersen, a.s. (68.77 kB)

Prílohy

list - triedený zber od 1.1.2023..docx

list - triedený zber od 1.1.2023..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 68,77 kB
Dátum vloženia: 5. 12. 2022 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 10:52
Autor: Daniela Branišová

Udalosti

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou