Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Triedený zber od 1.1.2023

Triedený zber od 1.1.2023

Vzhľadom na zmeny v zákonoch § 105 ods. 3 písm. a)d)o)q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:

V §14   Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov odsek 1 znie:

„(1)     Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre

  • papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky

a)    v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,

b)    v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu,

  • sklo

a)    v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu zmesového odpadu,

b)    v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.

 

Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

V zmysle vyššie uvedeného spoločnosť Marius Pedersen a.s., zavádza od 1.1.2023 nasledovné zmeny v systéme zberu triedených zložiek komunálnych odpadov:

  • Zber papiera

a)    v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber bude realizovaný z 240l nádob aktuálne umiestnených v obciach alebo zo 120 l plastových vriec, ktoré obciam dodáme na Obecný úrad na tento účel v decembri 2022. Obec následne zabezpečí distribúciu vriec do domácností v IBV k 1.zberu v roku 2023, následne bude vrecia dodávať naša spoločnosť pri vývoze výmenou plné vrece za prázdne. Postupne plánujeme zabezpečiť 240 l nádoby do každej domácnosti

b)    v komplexnej bytovej výstavbe, kde je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu - zber bude prebiehať z 1100 l kontajnerov modrej farby aktuálne umiestnených v obciach

 

  • Zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) – spoločný trojzber

a)    v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber bude zabezpečený z 240 l nádob aktuálne umiestnených v obciach na zber plastov alebo zo 120 l plastových vriec (ktoré aktuálne slúžia na samostatný zber plastov). Na zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky zavádzame tzv. spoločný trojzber, pri ktorom budú obyvatelia nádobu/vrece využívať na spoločný zber všetkých troch komodít. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) týmto zanikne.

b)    v komplexnej bytovej výstavbe je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu – zavádzame spoločný trojzber pre plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky z 1100 l kontajnerov, ktoré doteraz slúžili na samostatný zber plastov, obaly z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Kontajnery budú priebežne prelepované príslušnou nálepkou. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov) týmto zanikne.

 

-        Zber skla – zber bude realizovaný systémom ako doteraz, t.j. zo stanovísk 1100 l kontajnerov zelenej farby alebo plechových kontajnerov označených nálepkou „sklo“

 

List Marius Pedersen, a.s. (68.77 kB)

Prílohy

list - triedený zber od 1.1.2023..docx

list - triedený zber od 1.1.2023..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 68,77 kB
Dátum vloženia: 5. 12. 2022 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 10:52
Autor: Daniela Branišová